http-vs-https

Trang web triển khai SSL / TLS có “HTTPS” trong URL của nó thay vì “HTTP”.

Both comments and trackbacks are currently closed.